Registrace
Zapoměli jste své heslo?

Registrace

Najděte nás na Facebooku
Všechny položky jsou povinné

Souhlas s poskytnutím údajů pro internetovou registraci a podmínky registrace

Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci v internetovém portálu www.novinyprostor.cz (dále jen „novinyprostor.cz ") souhlas se zařazením veškerých údajů a osobních údajů uvedených v tomto formuláři do databáze spravované společností Main Advantage. s r.o., se sídlem Lesnická 1214/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „Správce"), a k jejich zpracování pro účely čerpání výhod pro členy Prostoru, realizace soutěží a slev a dalších služeb a aktivit pro členy Prostoru a pro statistické účely. Osobní údaje poskytnuté Správci budou použity výhradně pro výše uvedené účely. Jejich ochrana se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"). Jakékoli další nakládání s předmětnými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu zájemce. Zájemce má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Zájemce má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání veškerých údajů z databáze a o zrušení své registrace v Prostoru, a to na mailové adrese redakce@novinyprostor.cz. Poskytnuté údaje bude moci zákazník měnit sám v registrační sekci na stránkách novinyprostor.cz.

Podmínky registrace:

Podmínky užívání stanovující pravidla mezi provozovatelem služeb Novinyprostor.cz, Správcem. a uživatelem této služby. Službou se rozumí: * novinyprostor.cz * dále pak všechny další služby serveru novinyprostor.cz provozované Správcem.

 1. Používáním služeb novinyprostor.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese novinyprostor.cz.
 2. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 3. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb, o novinkách nabízených v rámci služeb provozovatele nebo o produktech třetích osob.
 4. Stisknutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými níže.
 5. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 7. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb novinyprostor.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky a platnými pravidly používání služeb provozovatele.
 8. Provozovatel má právo ze služby novinyprostor.cz odstranit uživatelský účet:
  • - jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti).
  • - pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele
  • - pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
  • - pokud uživatel nenavštíví svůj registrovaný účet po dobu 6 měsíců
  • - budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba
  • - který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
 9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob.
 10. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 11. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb novinyprostor.cz, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty.
 13. Poučení: vkládání osobních údajů a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům. Potvrzením licenčního ujednání uživatel dává souhlas k uchovávání a zveřejňování těchto údajů v rámci služeb provozovatele.
 14. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob.
 15. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva.
 16. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu na novinyprostor.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.
 17. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.